Archiv

ČeNS – Česká národní strana
politická strana prosazující zachování české státnosti, jakožto nutného předpokladu pro udržení a další rozvoj českého národa. ČeNS odolává snaze zkorumpovaných a manipulovaných elit narušit a rozbít národní podstatu státu zavlečením velkého počtu osob vzdálených etnik a kultur ve snaze oslabit národní cítění lidu Česka a prosadit program rozpuštění národního státu výměnou za multikulturní Evropu nápadně podobnou kulturní a etnické směsi jak ji známe ze Spojených států amerických. Češi jako potomci slovanských kmenů Čechů, Moravanů a Slezanů, které se usadily v České kotlině a na Moravě a které od pradávna čelily tlaku západních státních celků a mocností si chtějí zachovat svůj jazyk ,kulturu a suverenitu a také prostor pro náš budoucí rozvoj.
Češi jsou nejzápadnějšími Slovany, kteří v průběhu pár minulých století nebyly zcela potlačeni nebo rozpuštěni v jejich dříve obývaných oblastech. Připomeňme osud zaniklých kmenů Polabských Slovanů a Lužických Srbů.
Po pádu komunismu cítíme snahu o potlačení národního vědomí. Ta je docilována zejména ovládnutím sdělovacích prostředků a nekonečné masáži obyvatelstva politicky korektním zpravodajstvím a programově odnárodněným školstvím.
Vlastenectví a národní uvědomění je patrně vědomě opomíjeno ne-li potlačováno, kdy jsou nadřazovány individuální zájmy jednotlivců a korporací před obranou národních hodnot a zájmů.
Zažíváme kriminalizaci národních politických stran a kulturních organizací, které se k národní myšlence hlásí. Označovány jsou jako nacistické nebo proruské, v lepším případě jako populistické.
Česká národní strana chce zabránit a předejít další zkáze, která by mohla znamenat úplný konec krátké historie moderních Čechů v násilně prosazované multikulturní Evropě. Tam se již nebude možné účinně ubránit nájezdům a vpádu vzdálených etnik Arabů, Afričanů a Asiatů při novém dělení světa.
Komu není lhostejná budoucnost Čechů v Česku ať laskavě podpoří činnost České národní strany podpisem petice nezbytné k registraci naší politické strany. Petice je ke stažení na stránkách www.cens.cz.
Za přípravný výbor předseda
Josef Sládek
Hlavní politické cíle
zachování svrchovanosti
posílení státní autority
zamezení rozkrádání státu
zamezení nekontrolovaného přistěhovalectví
Východiska
Šíření globalizace, páchnoucí pseudokultury, zmatky unikulturalismu a multikulturalismu, novodobý diktát světové plutokracie, morální marasmus, zbídačování a vymírání národa, ztráta jeho důstojnosti a suverenity…to jsou důvody, abychom zvedli hlas proti tomu, co nás opět přivádí k propasti národní morální a ekonomické katastrofy.
Česko se ocitá v hluboké morální, duchovní, ekologické, sociální, ekonomické a politické krizi. Tato krize je svědectvím neúčinnosti dosavadního politického a ekonomického systému. Byly vyřazeny téměř všechny mechanismy nezbytné pro to, aby společnost vhodně reagovala na měnící se vnitřní i vnější podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. Všechny tři základní moci ve státě - moc zákonodárná, výkonná, a soudní - splynuly v rukou úzké vládnoucí skupiny. Tím byly rozvráceny základy právního státu. Tyto problémy se nevyřeší záměnou osob v mocenských pozicích nebo odchodem několika politiků z veřejného života
Politika České národní strany upřednostňuje na rozdíl o mnohých rádoby liberálních stran národní zájem před osobními zájmy jednotlivců či nátlakových skupin a očekává od občanů uvědomění si své morální povinnosti vůči sobě, rodině, státu a národu. Je založena na mravních principech, na úctě k člověku, práci a vzdělání. ČNS chce prosazovat české národní zájmy skrze silný dobře fungující stát.
Český národ na obranu svých národních zájmů a potřeb ustavil Český stát (Česko). Český stát je vymezen územím Čech, Moravy a části Slezska, které je osídleno Čechy. Státní moc je vykonávána pomocí ozbrojených sil, státním aparátem, soudy a bezpečnostními sbory. Stát není podřízen žádné jiné (státní) moci a to jak vnější, tak vnitřní.
Státní moc dohlíží nad dodržováním platných zákonů, porušování zákona trestá nezávislý soud. Provoz státního aparátu je financován z daní jejichž výši stanovuje zákon.
Ústava státu je základní zákon státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Zákony a podzákonné právní předpisy musejí být v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád respektive ústavní pořádek České republiky. V ústavě se vymezuje moc zákonodárná, moc výkonná a soudní.
Demokracie je uspořádání státu, v kterém „lid“ a ne pouze jedinec nebo malá skupina vykonává správu věcí společných, veřejných, včetně vládnutí.
Zastupitelská demokracie nebo též nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách.
Česká národní strana do přímých voleb vysílá své zástupce, kteří voliče seznámí s politickým programem České národní strany a přesvědčí je o jeho přínosu pro jeho budoucnost.

Aktivní témata